top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger hos Badepsykologen. All informasjon om deg behandles og ivaretas etter gjeldende norsk lov og personvernreglene som er vedtatt internasjonalt (GDPR) for å sikre ditt personvern.

 

Hvilke personopplysninger behandles?
Psykologvirksomheten samler inn nødvendige opplysninger om deg for å tilby helsehjelp. Dette er regulert av den norske helselovgivningen. Psykologer er pålagt å føre journal og det er strenge krav til sikkerhet. Badepsykologen benytter det elektroniske journalsystemet Easypractice, og avtalen med dem oppfyller helselovgivningens og personvernlovgivningens krav. 

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon som telefonnummer og e-post benyttes til kontakt vedrørende timeavtaler og relevant informasjon tilknyttet disse (eksempelvis hjemmeoppgaver). Sensitive opplysninger sendes ikke på sms eller e-post på grunn av manglende sikkerhet. Ved å legge igjen din kontaktinformasjon på nettsiden (for ventelisteregistrering eller kontaktskjema) aksepterer du at informasjonen lagres midlertidig for bruk hos Badepsykologen. Informasjonen vil ikke bli delt med andre tilbydere. 

Bruk av Badepsykologens nettside
Nettsiden har sikker tilkobling, det vil si at informasjon som sendes mellom nettsiden og din nettleser blir kryptert. Det samles inn opplysninger om besøk på nettsiden via informasjonskapsler til markedsføringsformål, men det  lagres ingen personopplysninger i denne forbindelse.

 

Utlevering av opplysninger
Alle som jobber i Badepsykologen har taushetsplikt, og i dette inngår også å hindre at andre får opplysninger om deg. Dersom du samtykker kan opplysninger deles med andre, f.eks. fastlege eller andre det er naturlig å samarbeide med. Hva slags opplysninger som eventuelt gis vil alltid bli tatt opp med deg i forkant. Det vil aldri bli gitt opplysninger til andre uten at det er tatt opp med deg. Utgangspunktet er at alle opplysninger er dine, journalen er din, og det er få unntak fra dette. For ytterligere informasjon på om taushetsplikt og plikt til å melde/gi opplysninger, se helsenorge.no. For informasjon om rett til journalinnsyn, se helsetilsynet.no. 

Hvor lenge lagres opplysningene om deg?
Personopplysninger som det ikke lenger er bruk for slettes. Opplysninger i journalen oppbevares i minst ti år, regulert av pasientjournalloven med tilhørende forskrifter.

Dine personvernrettigheter
Du har rett til å vite hva som er lagret om deg. Dersom du ber om innsyn har Badepsykologen 30 dager på å svare deg. Opplysninger om deg kan på visse vilkår rettes eller slettes. Dette er regulert i helsepersonelloven § 42 og 43.

 

Sikkerhetsbrudd
Et sikkerhetsbrudd defineres som et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Ved avvik skal Datatilsynet varsles innen 72 timer etter at behandlingsansvarlig (psykologen) har fått kunnskap om avviket. Du som berørt skal i så fall gis et varsel med følgende innhold: Beskrivelse av avviket, informasjon om mulige konsekvenser av avviket, og en beskrivelse av tiltak som er planlagt eller allerede iverksatt for å lukke avviket og begrense konsekvensene.

 

I følgende tilfeller kan psykologen la være å varsle de berørte: Dersom det er iverksatt beskyttelsestiltak for personopplysningene som er omfattet av sikkerhetsbruddet, særlig dersom tiltakene gjør opplysningene uleselige for uvedkommende, for eksempel ved kryptering eller dersom det er iverksatt etterfølgende tiltak som gjør at risikoen sannsynligvis ikke lenger er reell. Hvis det er uforholdsmessig vanskelig å varsle hver enkelt av de berørte skal informasjonen i stedet offentliggjøres eller deles på annen måte, slik at de berørte likevel underrettes på en effektiv måte.

Annet

Psykologene tilknyttet Badepsykologen er medlem i Norsk Psykologforening og følger etiske prinsipper for Nordiske psykologer. Se psykologforeningen.no for mer informasjon. 

bottom of page